Technik technologii żywności - symbol 314403
W cyklu kształcenia uczeń może uzyska tytuł technika po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w ramach zawodu.
Uzupełnieniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie jest suplement w języku polskim i języku obcym zawierający opis kompetencji zawodowych.

Zwód ten jest dla zainteresowanych pracą w usługach w branży cukierniczej i spożywczej. Podczas nauki absolwent nabędzie umiejętności przygotowywania produktów cukierniczych od surowców do gotowego produktu, posługiwania się maszynami, narzędziami i urządzeniami w zawodzie cukiernika. Ukończony profil umożliwia nabycie kompetencji w zakresie samodzielnego tworzenia dekoracji cukierniczych na mistrzowskim poziomie. Absolwent może zostać zatrudniony w cukierniach oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.

Technik technologii żywności (z rozszerzeniem o elementy dietetyki) zajmuje się wytwarzaniem różnorodnych produktów spożywczych. Nadzoruje przebieg produkcji na stanowiskach pracy, od przyjęcia surowców do zakładu aż do uzyskania gotowych wyrobów. Do jego zadań należy również kontrola jakości surowców i półproduktów na każdym etapie procesu technologicznego. Istotnym zadaniem technika technologii żywności jest organizowanie i nadzorowanie pracy, aby przebiegała ona zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz systemów zapewnienia jakości zdrowotnej żywności. Technik technologii żywności bierze udział w opracowywaniu receptur, instrukcji technologicznych oraz norm zakładowych dla wyrobu, wdraża je do produkcji, wykonuje także specjalistyczne analizy (fizyczne, chemiczne, mikrobiologiczne) surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w warunkach laboratoryjnych..

Kształcąc się w tym kierunku nabędziesz umiejętności związane z: Miejsca Pracy absolwentów po ukończeniu szkoły:
Jeśli będziesz chciał uczyć się dalej - droga otwarta. Posiadając maturę, możesz starać się o przyjęcie na dowolny kierunek studiów, a dysponując wiedzą z zakresu gastronomii jesteś lepiej przygotowany do nauki na pokrewnych kierunkach studiów.

Kierunki studiów związane z gastronomią:
Technologia żywności, Towaroznawstwo, Dietetyka, Żywienie człowieka i nauki konsumenckie, Nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii, Hotelarstwo i turystyka, Organizacja i zarządzanie w gastronomii.