Technik obsługi turystycznej - symbol 422103
W cyklu kształcenia uczeń może uzyska tytuł technika po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w ramach zawodu.
Uzupełnieniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie jest suplement w języku polskim i języku obcym zawierający opis kompetencji zawodowych.

Zwód ten jest zawodem stworzonym dla ludzi kochających piękno świata i natury, pragnących spełniać marzenia o podróżach – swoje i innych. Program nauczania w tym zawodzie obejmuje przedmioty ogólnokształcące, zawodowe oraz praktyki.
Absolwenci technikum mogą wykonywać różnorodną pracę, ustala, koordynuje i nadzoruje realizację obsługi turystycznej w celu uzyskania maksymalnych efektów finansowych i społecznych firmy, bada popyt oraz kreuje podaż usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych, współpracując z innymi uczestnikami rynku. Planuje trasy podróży i dokonuje rezerwacji w hotelach, organizuje lub sprzedaje pełne grupowe wyjazdy służbowe lub urlopowe, udziela informacji turystycznej.

Kształcąc się w tym kierunku nabędziesz umiejętności związane z: Miejsca Pracy absolwentów po ukończeniu szkoły:
Jeśli będziesz chciał uczyć się dalej - droga otwarta. Posiadając maturę, możesz starać się o przyjęcie na dowolny kierunek studiów, a dysponując wiedzą z zakresu turystyki jesteś lepiej przygotowany do nauki na pokrewnych kierunkach studiów.

Kierunki studiów związane z turystyką:
Turystyka i rekreacja, Geoturystyka, Geografia, Zarządzanie sportem i turystyką, Hotelarstwo i Gastronomia, Organizacja i zarządzanie w turystyce, hotelarstwie i gastronomii.