Technik hotelarstwa - symbol 422402
W cyklu kształcenia uczeń może uzyskać tytuł technika hotelarstwa po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji w ramach zawodu.
Uzupełnieniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik hotelarstwa jest suplement w języku polskim i języku obcym zawierający opis kompetencji zawodowych.

Technik hotelarstwa planuje, organizuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim i innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie. Przyjmuje rezerwację usług, ustala zakres zamówionych usług, sposób ich świadczenia oraz formę zapłaty. Przyjmuje gości w obiekcie, kompleksowo ich obsługuje w trakcie pobytu, wykwaterowuje z obiektu, rozlicza koszty pobytu gości oraz przyjmuje należność. Obsługuje również gości o specjalnym znaczeniu – typu VIP, gości niepełnosprawnych. Organizuje i oferuje usługi dodatkowe: konferencyjne, turystyczne, rekreacyjno-sportowe, typu SPA&Wellness oraz okolicznościowe na specjalne zamówienie. Prowadzi korespondencję z odbiorcami usług hotelarskich oraz obsługuje sprzęt biurowy, korzysta z komputerowych programów użytkowych i hotelowych. Promuje oferowane usługi z wykorzystaniem różnorodnych form reklamy, sprzedaży osobistej, promocji sprzedaży oraz technik z zakresu public relations. Współpracuje z innymi podmiotami oferującymi usługi hotelarskie, analizuje oferty konkurencji, obserwuje rynek hotelarski oraz zbiera opinie o preferencjach gości. Prowadzi dokumentację eksploatacyjną obiektu hotelarskiego, oblicza i interpretuje wskaźniki wykorzystania bazy hotelowej oraz wskaźniki sprzedaży i opłacalności prowadzonej działalności. Utrzymuje czystość i porządek w obiekcie hotelarskim. Przygotowuje i podaje śniadania. Przestrzega zasad ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywanych zadań zawodowych. Sporządza dokumenty w języku obcym związane z rezerwacją usług, pobytem gościa w hotelu i korzystaniem z różnego rodzaju usług.

Kształcąc się w tym kierunku nabędziesz umiejętności związane z: Miejsca Pracy absolwentów po ukończeniu szkoły: Jeśli będziesz chciał uczyć się dalej - droga otwarta. Posiadając maturę, możesz starać się o przyjęcie na dowolny kierunek studiów, a dysponując wiedzą z zakresu hotelarstwa jesteś lepiej przygotowany do nauki na pokrewnych kierunkach studiów.

Kierunki studiów związane z hotelarstwem:
Hotelarstwo i Gastronomia, Turystyka i Rekreacja, Turystyka zdrowotna i agroturystyka, Rekreacja i animacja czasu wolnego, Turystyka uzdrowiskowa SPA&Wellness, Zarządzanie i marketing w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji, Menedżer SPA& Wellness, Menedżer jednostek hotelowych